Allmänna villkor

1) OMFATTNING

Dessa allmänna villkor gäller för affärsrelationer mellan Curaprox AB ochkonsumenter eller företag (nedan "Kund" eller "Kunder") iden senaste versionen som är tillgänglig när du öppnar webbplatsen ellerbeställer produkter med avseende de produkter som Curaprox AB visar iwebbutiken.

Dessa villkor, i tillämpliga delar, gäller för köp av produkter påwebbplatsen www.curaproxpro.se

Då och då kan våra villkor anpassas till utvecklingen av webbutiken. Varjegång du går in på eller besöker webbplatsen, ska den version av webbplatsen somär tillgänglig vid den tidpunkten vara den gällande versionen. Besök den härsidan regelbundet för att se de senaste reglerna. Om du inte godkänner våravillkor, vänligen informera oss om din invändning genom att skicka ett e-postmeddelande till gdpr@novusdental.no.

Med "konsument" i dessa termer menas varje person som ingårjuridiskt bindande transaktioner för ändamål som inte främst är kommersiellaoch / eller kan hänföras till oberoende affärsverksamhet. Ett"företag" i samband med dessa villkor innebär en person ellerjuridisk person eller partnerskap med en juridisk person som ingår en juridisktbindande transaktion vid utövande av kommersiell eller oberoendeaffärsverksamhet.

Beställningar och leveranser är endast möjliga i Sverige. Beställningar kanendast göras av kunder som är minst 18 år gamla eller som har fått sittjuridiska ombuds underskrift.

Dessa villkor gäller uteslutande för Curaprox AB.Curaprox AB kommer inte att erkänna några av Kundens affärsvillkor som stridermot och/eller avviker från dessa villkor, om inte Curaprox AB uttryckligengodkänner sådana villkor skriftligen i det specifika fallet.

2) REGISTRERING

Varje beställning av varor kräver registrering som kund och / ellerskapande av en användarprofil hos Curaprox AB. Flera registreringar under olikanamn eller adresser är förbjudna. Registreringen är enkel och görs via en såkallad "magic link" eller med ett användarnamn och lösenord. Lösenordlagras inte i våra system. Det innebär att vi bara lagrar e-post från kunderföre ett eventuellt köp. När en kund köper krävs mer information för frakt avprodukter.

Curaprox AB kan när som helst återkalla tillståndet utan att ange någraskäl. I så fall har Curaprox AB rätt att blockera och radera kundkonton direkt.

Kontakta oss om du vill att vi ska radera ditt kundkonto. Skicka ett mejltill post@curaprox.se så raderar vi ditt kundkonto under nästa arbetsdag.

3) UPPRÄTTANDE AV KONTRAKT

Presentationen av sortimentet i Curaprox AB: s webbutik utgör inte etterbjudande om att ingå ett köpeavtal med kunden. Det är inte bindande.

Genom att klicka på knappen "Beställ" binder sig kunden tillköpet.

Genom att göra en beställning hos Curaprox AB via internet (onlinebutik),via e-post, telefon eller annan kommunikationskanal, får kunden ett erbjudandeom att ingå ett bindande köpeavtal med Curaprox AB. Kunden får en bekräftelsepå beställningen. Bekräftelsen utgör inte en bekräftelse av ordern utaninformerar endast Kunden om att Curaprox AB mottagit ordern. Bekräftelsenträder i kraft först när fakturan har betalats och varorna har skickats tillkunden.

Curaprox AB godkännande är med förbehåll för beställningens laglighet ochtillgången på de beställda varornas. Om Curaprox AB inte kan acceptera kundensbeställning får kunden ett meddelande om otillgänglighet istället för acceptansav beställningen. Produkter som inte kan levereras tillfälligt kommer attreserveras för Kunden (om så önskas), och Kundens order kommer att vara giltigenligt kundens begäran.

4) PRISER

De priser som gäller vid tidpunkten för inköp och placering av ordern i svenskakronor (SEK) gäller för köp och beställning av varor. Vi förbehåller oss rättenatt ändra priser.

Prisändringar är möjliga, men det är priset som visas vid tidpunkten förbeställningen som gäller.

Alla priser (både varor och frakt) innehåller mervärdesskatt (moms).

Priserna inkluderar inte ytterligare speditionskostnader (som uppstårmellan Curaprox AB och Kunden).

5) LEVERANSOCH SPEDITIONSKOSTNADER

Curaprox AB måste leverera de beställda varorna så snabbt som möjligt tillden adress som kunden anger i beställningen (vanligtvis följande arbetsdag).

Leveranstiden i Sverige är vanligtvis 1-3 arbetsdagar. Information omberäknad leveranstid är inte bindande.

6) BEVILJANDEAV ANVÄNDNINGSRÄTTIGHETER FÖR DIGITALT INNEHÅLL PÅ WEBBPLATSEN

Om inte annat anges i beskrivningen av innehållet på www.curaproxpro.se,ger Curaprox AB Kunden en icke-exklusiv rätt, begränsad i tid och utrymme, attanvända det innehåll som har gjorts tillgängligt för privata och / elleraffärsändamål.

7) ÄGANDERÄTTOCH UPPSÄGNING AV KONTRAKT

Curaprox AB äger rätten till alla levererade varor fram till dessbetalningen är fullgjord.

Om Kunden bryter mot avtalet, särskilt genom att inte fullgörabetalningsskyldigheter trots att Kunden fått en påminnelse från Curaprox AB,kan Curaprox AB säga upp avtalet, efter att ha fastställt en rimlig tidsfrist,och kräva återtagande av de varor som Curaprox AB fortfarande har äganderätttill. Återtagande eller kvarstad av varorna av Curaprox AB innebär uppsägningav avtalet. Eventuella tillkommande speditionskostnader ska bäras av Kunden.Curaprox AB har tillstånd att sälja varorna efter återtagandet.

8) FÖRFALLODATUMOCH BETALNING

I beställningsprocessen accepterar Curaprox AB endast de betalningsmetodersom visas för kunden (i webbutiken). Curaprox AB förbehåller sig rätten attskriftligt komma överens med sina kunder om andra betalningsmetoder än de somnämns i detta avsnitt.

För betalningshantering via webbutiken använder Curaprox AB fakturor som enbetalningslösning för att möjliggöra för kunden säker betalning utan någon formav bankkort.

9) LAGSTADGAD ÅNGERRÄTT FÖR CURAPROX AB VAROR

Information om ångerrätt:

Kunden har rätt att återkalla kontraktet efter faktura utan att ange någonanledning.

För att utöva din ångerrätt måste du meddela oss via e-post: post@curaprox.se, använda vårt kontaktformulär här eller ringa oss direkt:042-12 88 00. Kundens beslut att återkalla kontraktet är inte giltigt genommeddelande på annat sätt (t.ex. ett brev skickat med post eller fax).

Konsekvenser av återkallande:

Om du återkallar n detta kontrakt är vi skyldiga att återbetala allabetalningar vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (exklusiveeventuella extra kostnader som uppstår till följd av att du väljer en annanleveransmetod än den som erbjuds av oss), utan onödigt dröjsmål och minst inom14 dagar från den dag vi mottog meddelandet om återkallelse av detta kontrakt.Återbetalningar kommer att göras med samma betalningsmetod som du använde förden ursprungliga transaktionen (kreditnota), om inget annat uttryckligen harkommits överens med dig. Vi kommer inte att debitera dig några avgifter föråterbetalningen. Vi kan vänta med att slutföra din återbetalning tills vi harfått tillbaka varorna i vårt lager.

Du är skyldig att returnera eller leverera alla varor till oss utan onödigtdröjsmål, men minst inom 14 dagar från den dag du meddelade oss om återkallelseav avtalet.

 

Återkallning

(Om du vill säga upp avtalet, inkludera följande information när dukontaktar oss)

Jag / vi (*) häver härmed det avtal som jag / vi (*) ingått för att köpaföljande varor (*) /:

- beställde den (*) / mottogs den (*)

- namn på kund (er)

- Adress till kund (er)

- Datum

(*) stryk det som inte stämmer.

 Ångerrätten löper ut i förtid för avtal som omfattas av förseglade varorsom har öppnats efter leverans och som inte är lämpliga för retur av hygieniskaskäl, Leveranser av varor som var skräddarsydda produkter speciellt för Kundeneller anpassade för Kundens personliga behov. Kunden måste utan undantagbehålla leveransen och betala för alla komponenter utan undantag. Leveranser avläkemedelsprodukter kan inte returneras.

10) GARANTIOCH ANSVAR

Om de levererade varorna är defekta vid mottagandet (t.ex.tillverkningsfel) eller vid felaktig leverans har Kunden ensam rätten tillefterföljande reparation eller byte (ersättning). Om ersättningen inte ärtillfredsställande har kunden rätt att häva köpet. Kravet upphör att gälla omkunden inte meddelar Curaprox AB om defekten eller felaktig leverans inom 14dagar från mottagandet av varan via e-post post@curaprox.se, via telefon ellervia vårt kontaktformulär.

Curaprox AB ansvar omfattas av gällande lagbestämmelser. Curaprox AB: sansvar är uteslutet i fall (i) vanlig vårdslöshet, (ii) indirekta skador,följdskador och förlorade vinster, (iii) orealiserade besparingar, (iv)förluster från försenad leverans, och (v) handlingar eller underlåtenheter frånCuraprox AB återförsäljare, oavsett om de är baserade på ett avtals- ellerskadeståndslagar.

Curaprox AB ansvarar inte heller för förlust eller skada på grund av någonav följande orsaker:

• lagring, konfiguration eller användning av produkterna på ett sådant sättatt det är olämpligt, i strid med kontraktet eller olagligt;

• användning av inkompatibla reservdelar eller tillbehör (t.ex.strömförsörjning);

• underlåtenhet att utföra service och/eller felaktig modifiering ellerreparation av produkterna av Kunden eller av en tredje part;

• officiella order eller fall av "force majeure", särskilt skadororsakade av naturkatastrofer, fukt, fall och stötar etc. utanför Curaprox AB’skontroll.

Alla tjänsteleverantörer som anlitas för att leverera varor ska varaansvarig för eventuella brister, försenat utförande och förluster eller skadorsom uppstår till följd av tjänsteleverantörens prestation.

Curaprox AB kan inte hållas ansvarigt för felaktig utskrift iannonsmaterial, datafel i webbutiken, felaktiga prislappar, fel iproduktillustrationer, fotografier, beskrivningar eller andra texter, t.ex. ikupong- eller rabattkampanjer, eller sena eller uteblivna leveranser.

11) SEKRETESS, UPPHOVSRÄTT OCH VARUMÄRKEN 

Sekretesspolicyn finns separat.

Alla rättigheter till varumärken, bilder och upphovsrätt [för de aktuellaprodukterna] ägs av Curaprox AB eller dess partners. Nedladdning, lagring,kopiering, utskrift av data, bilder och PDF -filer, även i utdrag, är förbjudetutan Curaprox AB’s skriftliga tillstånd. Kundens användning för andra ändamålän den avsedda användningen av produkten i fråga är förbjuden i enlighet medupphovsrättslagen. Läs mer om upphovsrättslagen här.