Sekretesspolicy och samtycketill användning av data

Det är viktigt för oss attfölja gällande lagar och förordningar när vi behandlar de personuppgifter dulämnar till oss. Här informerar vi dig om hur vi samlar in och behandlar sådan information.Sekretesspolicyn nedan anger vilken information som registreras om dig när dubesöker vår webbplats, vad vi använder dem till, dina rättigheter och att dukan kontakta oss om du har några frågor.

1. Ansvarigför datainsamling

Webbplatsen ansvarar förinsamling, behandling och användning av dina personuppgifter. Du kan när somhelst få tillgång till vilken information vi har lagrat om dig eller utnyttjaden rättighet du har att blockera, ändra eller radera data.

Om du har några frågor omregistrerade personuppgifter eller något annat inom sekretessområdet, vänligenkontakta oss.

2. Insamling,behandling och användning av personlig information

 • När duinteragerar med oss ​​personligen, genom korrespondens, via telefon, e-posteller via vår webbplats.
 • När du handlar varor via våronlinebutik samlar vi in ​​uppgifter om dig för att kunna leverera varan tilldig. Denna data lagras i Ecwid (tredje parts plattform för onlinebutik) och kanraderas igen när som helst - i enlighet med GDPR.
 • Vi kan samlain personlig information om den anses vara av legitimt intresse och om dettaintresse inte överskrids av dina integritetsintressen. Innan uppgifterna samlasin gör vi en bedömning för att se till att ett ömsesidigt intresse harupprättats mellan dig och oss.

Användning av data från tredje part

När du använder vår webbplatsskickas anonym information om hur du använder webbplatsen också till tjänstersom Ecwid, Facebook, Google Analytics och liknande. Denna data samlas in genomcookies och datapixlar och används för att visa relevanta annonser ellerinnehåll baserat på produkter du har tittat på, lagt till i kundvagnen ellerköpt och för att mäta effekten av sådana annonser.

Curaprox AB står bakomwebbplatsen och reglerar parternas rättigheter och skyldigheter enligt GDPR.

3. Syfte och rättslig grund för behandlingen

Vi samlar in och använder personlig information främst för attutföra direktförsäljning, direktmarknadsföring och kundservice.

Vi kan använda din information för följande ändamål:

 • Skicka dig information om de produkter och tjänster som du harköpt från oss, inklusive orderbekräftelse, faktura, påminnelser, uppdateringaroch liknande
 • Ge information om kurser eller evenemang som du har anmält digtill, om tillgängligt. Detta kan till exempel vara innehåll och mötesplats,eventuella ändringar och liknande.
 • Följa upp inkommande förfrågningar (kundsupport, e-post ellertelefonsamtal) och formuläret "Kontakta oss" eller andra webbformulärsom du har fyllt i på vår webbplats.
 • Skicka dig marknadsföringskommunikation som du har begärt. Dettakan innehålla information om våra produkter och tjänster, evenemang,aktiviteter och partnerpartners produkt- och servicekampanjer. Dennakommunikation är prenumerationsbaserad och kräver att du godkänner att ta emotden.
 • Vi lagrar inköps- och beställningshistorik i enlighetmed bokföringslagen.
 • Dessutom kommer personuppgifterna att användas för att säkraeventuella rättsliga anspråk som har uppstått under kundförhållandet.
 • Dessutom behandlas personuppgifterna för att kunna föra ettregister över våra kunder.

4. Vilken typ av personlig information samlas in?

Vi samlar in namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Vi kanockså samla in feedback, kommentarer och frågor som vi har fått från dig itjänstrelaterad kommunikation och aktiviteter, till exempel möten,telefonsamtal, dokument och mejl. Från vår webbplats kan vi samla in IP-adresser och åtgärder som utförs på webbplatsen.

Vi samlar inte in eller behandlar särskilda kategorier avpersonlig information, till exempel unika identifierare och känslig personliginformation.

Våra partners har åtagit sig att hantera personuppgifter ienlighet med GDPR, EU: s integritetslagstiftning.

5. Hur länge sparar vi din personliga information?

Informationen lagras så länge som det är nödvändigt för atterbjuda tjänsterna och hantera kundrelationen, eller för att uppfyllalagstadgade skyldigheter, samt för att säkerställa täckning av eventuellajuridiska krav. Webbplatsen lagrar endast information i EU / EES -länder och igodkända länder i enlighet med GDPR.

Information kommer inte att vidarebefordras för något annat ändamålän det som anges i detta uttalande. Du kan när som helst kräva åtkomst tillvilken information som lagras om dig och be oss att rätta, radera eller skickainformationen till dig i ett maskinläsbart format. Du kommer också att ha enöversikt över din information på din profil på webbplatsen.

6. Rättigheter till dina personuppgifter

Du har följande rättigheter till din personliga information:

 • Rätten att få information om att personlig information samlas in,vilken information som samlas in och vad den ska användas till.
 • Rätten att inte använda personlig information om du inte aktivthar samtyckt till att din personliga information används.
 • Rätten att begära en kopia av de personuppgifter vi har om dig.
 • Rätten att be oss att korrigera personuppgifterna om de ärfelaktiga eller föråldrade.
 • Rätten att begära att personuppgifter raderas när det intelängre är nödvändigt för oss att lagra sådan information.
 • Rätten att när som helst återkalla ett samtycke för att vi skabehandla dina personuppgifter.
 • Rätten att begära att vi förser dig med dina personuppgifteroch, om möjligt, vidarebefordra denna information direkt (i ett överförbartformat) till en annan dataansvarig när behandlingen är samtycke elleravtalsbaserad.